Kalastus Aurajoella

Aurajoen kala-asioita hoitaa Lounais-Suomen kalatalousalue, lisätietoja www.lskalastusalue.net.

Kalastuskausi: 1.12-31.8.

Syysrauhoitus 1.9 – 31.11.

Lohen, taimenen ja siian syysrauhoitus on voimassa koko Aurajoessa merelle asti, eli kaikki lohikalat pitää silloin vapauttaa.

Aurajoessa on rikas kalakanta ja Halistenkosken alapuolella on tavattu kaiken kaikkiaan 38 kalalajia, esimerkiksi meritaimen, siika ja ahven. Halistenkoski on koko joen lajirikkain koski, sillä se on ensimmäinen este mereltä tultaessa. Turvatakseen lohikalojen pääsy kosken yläpuolisiin vesiin Halistenkoskelle rakennettiin kalaporras, joka valmistui vuonna 1995. Portaat koostuvat 22 altaasta, jotka on täytetty soralla.

TURUN HALISTENKOSKI

Halistenkosken virkistyskalastusalue alkaa Halistenkosken kävelysillasta ja päättyy Turun keskustan Martinsiltaan noin 4 km alempana. Suvantoalueelle merkittyjen kylttien alajuoksulla kalastaminen on mahdollista myös uudella valtion kalastonhoitomaksulla. Onkiminen on kielletty 200 metrin matkalla Halisten padon alapuolella kyltteihin asti, joissa lukee ”luonnollisen syötin käyttö kielletty”.

Halistenkosken kalastus perustuu merialueelta jokeen nousevien vaelluskalojen pyyntiin (meritaimen, merilohi, kirjolohi ja siika). Vuonna 2016 koko joen alaosalla oli voimassa normaali lohikalojen (lohi, taimen ja siika) syysrauhoitus syyskuun alusta marraskuun loppuun.

Jos joessa virtaa vettä, meritaimenta nousee jokeen läpi avovesikauden. Merilohen pääasiallinen nousu tapahtuu vasta loppusyksystä. Silloin Halistenkosken alapuolelle kerääntyy myös runsaasti suurikokoista vaellussiikaa.

Sijainti kartalla

LIEDON NAUTELANKOSKI

Liedossa sijaitseva Nautelankoski on varattu pelkästään perhokalastukseen. Aurajoen pisin koskialue (noin 600 m) Nautelankoski on luonnonsuojelualuetta, joten liikkumisessa on noudatettava annettuja ohjeita. Alueelle istutetaan pyyntikokoisia kirjolohia ja vastakuoriutuneita taimenia. Huom! Rasvaevällinen taimen on alueella kokonaan rauhoitettu (Kalastusasetus)! Kirjolohella ei ole alamittaa.

Sijainti kartalla

Kalastusluvat Aurajoella

Nautelankosken kalastusluvat ja myynti

Pyydystä ja päästälupien hinnat: 12 tunnin lupa 6 €, vuosilupa 60 €.

Saalislupien hinnat (kalakiintiö 1 lohikala/pv): 12 tunnin lupa 10 €, vuosilupa 80 €.

Lupien myynti:  Liedon asemanseudun Seo -huoltamo (Poikojantie 1), mobiililuvat (ohjeet kosken infotauluissa, vain 12 tunnin luvat), Lupia ei enää myydä Aurajoen opastuskeskuksessa Turussa.

Valtion kalastonhoitomaksu

Kaikkien 18-64 -vuotiaiden, jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä, on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu.

Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen ja sen voi maksaa kalenterivuodeksi (45 €), 1 tai 7 vuorokauden ajaksi.

Lisätetoja ja maksun maksaminen eraluvat.fi.

Halistenkosken kalastusluvat ja myyntipaikat:

 1. 18 – 64 vuotiaat valtion kalastonhoitomaksu: www.eraluvat.fi ja R-kioskit.
 2. Kaikki Halistenkoskella kalastavat Halistenkosken kalastuslupa: www.kalakortti.com, Meri ja Metsä Raisio (Tasalanaukio 1), mobiililupa soittamalla numeroon: 0606 056 1077.

Kalastuslupa on henkilökohtainen ja se on kalastaessa pidettävä mukana. Lupa on pyydettäessä esitettävä kalastuksenvalvojalle. Kalastusmääräysten rikkomisesta seuraa mahdollisten oikeustoimien lisäksi kalastusluvan menettäminen määräajaksi.

HUOM!: Patoluukkuja avattaessa vesilaitos antaa äänimerkin ja kalastajien on välittömästi siirryttävä rannan puolelle.

Kalastussäännöt Halistenkoskella

Halistenkosken kalastusluvalla kalastus on sallittua Halistenkosken ylittävältä kävelysillasta alavirtaan, välillä Halistenkoski – Martinsilta. Kalastus on sallittu uistimella ja perholla. Onkiminen ja luonnollisen syötin (mato, kala yms.) käyttö on kielletty varsinaisella koskialueella, 200 metrin matkalla Halisten padon alapuolella valkoisiin kyltteihin asti missä lukee ”luonnollisen syötin käyttö kielletty”.

Kalastusvuorokautta kohden saa ottaa saaliiksi korkeintaan kaksi alamitan täyttävää lohikalaa (lohi, taimen, siika, kirjolohi). Kalastuslain mukaan alamittainen tai rauhoitettu kala pitää vapauttaa, vaikka se olisi huonossa kunnossa tai kuollut.

Merilohen alamitta: 60 cm.

Kuhan alamitta: 42 cm.

Rasvaeväleikatun taimenen alamitta: 50 cm

Rasvaevällinen taimen (katso kuva) on rauhoitettu kokonaan (Kalastusasetus 1 ja 2 §).

Kalan tartuttaminen ulkopuolelta ja nostokoukun käyttö on kielletty. Alamittainen ja muualta kuin suusta tarttunut kala on välittömästi vapautettava.

Siian ja kuoreen lippoaminen on sallittu Halistenkosken kalastusluvalla.

Välinerajoitukset kaikille kalastajille, myös kalastonhoitomaksulla kalastaville, välillä Halistenkoski – Martinsilta:

 1. Perhokalastuksessa saa käyttää ainoastaan kelluvaa perhossiima. Kaikki erilliset liitettävät UPPOAVAT kärjet ja perukkeet on kielletty.
 2. Uistin- ja perhokalastuksessa ei saa käyttää minkäänlaisia painoja tai painotuksia, ainoastaan perhojen rungossa saa olla painotusta.
 3. Sekä uistin- että perhokalastuksessa saa käyttää kolmea koukkua, eli yhtä kolmihaarakoukkua, kolmea yksihaarakoukkua tai yhtä kaksihaara ja yhtä yksihaarakoukkua.
 4. Suurin sallittu koukkukoko (koukun kidan koko) kaikessa kalastuksessa on 8 mm mitattuna rungosta koukun kärkeen.
 5. VERKKOKALASTUS ON KIELLETTY KOKO AURAJOESSA ! / GILLNET FISHING IS FORBIDDEN!

Lounais-Suomen kalastusalueen vuosikokouksen päätös 20.11.2012.

Perusteet Kalastuslain 37§ ja kalastusalueen sääntöjen 6§.

 

FISKE I AURA Å

Fiskesäsong: 1.12 – 31.8.

Höstfredning: 1.9. – 31.11.

Höstfredning för lax, öring och sik gäller i hela Aura å ända fram till havet, dvs. alla laxfiskar bör släppas fria under den här tiden.

Aura å har ett mycket rikt fiskbestånd. Nedanom Hallisforsen har man påträffat 38 olika fiskarter bl.a. havsöring, sik och abborre. Hallisforsen är det mest artrika området i hela ån i.o.m. att forsen, sett från havet, bildar det första hindret i ån. För att säkra laxfiskarnas vandringsmöjligheter uppströms byggdes år 1995 en laxtrappa. Trappan består av 22 bassänger med grusbotten.

Nödvändiga tillstånd för fiske samt försäljningsplatser:

 1. Statens fiskevårdsavgift för 18 – 64-åringar: www.eraluvat.fi samt R-kiosker.
 2. Hallisforsens fritidsfiskeavgift: www.kalakortti.com, Meri ja Metsä Raisio (Tasalanaukio 1), mobiltillstånd genom att ringa numret 0606 056 1077 (endast på finska).

Kom ihåg att ha med dig kvitto över betalda fisketillstånd samt att tillstånden är personliga. Fiskaren skall vid uppmaning uppvisa fiskeövervakaren sitt fisketillstånd. Olovligt fiske eller missbruk av beviljat fisketillstånd leder till eventuella rättsliga åtgärder. Dessutom mister personen sin fiskerätt för en begränsad tid.

OBS! Vid öppnandet av dammluckorna ger vattenverket en ljudsignal. Alla fiskare bör då omedelbart förflytta sig till stranden!

Fiskeregler

Fisketillståndet för Hallisforsen tillåter fiske från åstranden och ån nedströms från Hallis gångbro på området Hallisforsen – Martinsbron. Fiske är tillåtet med drag och flugor. Mete samt användning av naturligt bete (mask, fisk etc.) är inte tillåtet på det egentliga forsområdet, dvs. 200 meter nedströms från dammen i Hallis fram till de vita skyltarna med texten ”luonnollisen syötin käyttö kielletty” (”förbjudet att använda naturligt bete”).

Per fiskedag får man tillfångata högst två laxfiskar (lax, forell, sik, regnbågsforell) som uppfyller minimimåtten. Enligt fiskelagen bör en fisk som inte uppfyller minimimåtten, eller är fredade, omedelbart frisläppas. Detta gäller även döda eller i dåligt skick varande fiskar.

Havslaxens minimimått: 60 cm.

Gösens minimimått: 42 cm

Fettfeneklippt örings minimimått: 50 cm.

Öring med fettfena (se bild) är totalt fredad (Fiskeförordning 1§ och 2§).

Krokfiske från fiskens yttre sida är inte tillåtet. Fisk som inte uppfyller minimimåtten eller som krokats på annan plats än munnen bör omedelbart frisläppas. Användning av lyftkrok är inte tillåtet.

Håvning av sik och nors är tillåtet med Hallisforsens fisketillstånd.

Redskapsbegränsningar för alla fiskare, gäller även dem med läns-specifika spinnfisketillstånd, på området Hallisforsen – Martinsbron:

 1. Vid flugfiske får endast användas flytande fluglina. Alla fristående, SJUNKANDE, tilläggs skjutklumpar samt tafsar är förbjudna.
 2. Vid spinn- samt flugfiske är det inte tillåtet att använda någon form av vikter eller sänken, enbart själva fiskeflugan får ha sänke.
 3. Både vid spinn- och flugfiske är det tillåtet att använda tre krokar, dvs. en trekrok, tre enkelkrokar, eller en dubbelkrok samt en enkelkrok.
 4. Största tillåtna krokstorlek (avstånd krokspets – skaft) vid allt fiske är 8 mm.
 5. FÖRBUD MOT FISKE MED NÄT GÄLLER I HELA AURA Å!

Sydvästra Finlands fiskeområdes årsmötes beslut 20.11.2012.

Beslutsgrund Lagen om fiske 37§ samt fiskeområdets förordningar 6§.