Aurajoki kartalle

Aurajoella ja jokilaaksolla on tärkeä merkitys asuinympäristönä, kulttuurimaisemana, virkistys- ja matkailukohteena, historian ja esihistorian aarreaittana sekä tapahtuma-areenana. Joki vaikuttaa myös Saaristomeren ja sitä kautta Itämeren tilaan.

Aurajoesta ja jokilaaksosta saatava tieto on tällä hetkellä hajanaista ja olemassa oleva tieto osin vaikeasti saatavilla, mikäli sitä ei osaa oikeasta paikasta tai taholta etsiä.

Aurajokisäätiön Aurajoki kartalle –hankkeessa tuotetaan kaikille avointa maksutonta sähköistä paikkatieto­aineistoa, johon linkitetään Aurajoen kulttuuri- , maisema-, matkailu- ja ympäristökohteita. Kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat alueen asukkaat ja paikallistoimijat, kunnat, muut Aurajoki-tietoa tarvitsevat toimijat ja matkailijat.

Aurajoki-tiedon esille tuominen ja hyvä saatavuus edistää sen hyödyntämistä esimerkiksi kotiseututyössä, maisemanhoidossa, maankäytön suunnittelussa, matkailun ja paikallis­tapahtumien luomisessa, opetuksessa ja harrastustoiminnassa. Lisäksi se vahvistaa paikallis­identiteettiä ja vahvistaa Aurajoen arvostusta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kaikille avointa maksutonta sähköistä paikkatietoaineistoa, johon linkitetään Aurajoen kulttuuri- maisema- matkailu- ja ympäristökohteita. Varsinais-Suomen Lounais­tieto-palvelussa aineisto olisi parhaiten tarjolla käyttäjille ja linkitettävissä muuhun siellä olemassa olevaan ko. alueen materiaaliin, mutta se olisi saatavilla myös Aurajokisäätiön nettisivuilla ja vapaasti linkitettävissä ja lainattavissa muuallekin.

Yhdistyksillä ja paikallisaktiiveilla olisi mahdollisuus antaa omaa aineistoaan hankkeelle digitalisoitavaksi. Hankkeessa kerätään siis sekä uutta tietoa sekä kootaan olemassa olevaa aineistoa sähköiseen muotoon. Toteutuessaan hanke tuottaisi helposti saatavilla olevaa tietoa Aura­jokilaaksosta sekä toisi esille myös paikallisia matkailukohteita ja toimijoita. Hanke voisi toimia myös innostajana naapurialueilla vastaavaan toimintaan.

Hankkeen toimenpiteet

Aurajoki kartalle –hankkeessa tuotetaan kaikille avointa maksutonta sähköistä paikkatietoaineistoa, johon linkitetään Aurajoen kulttuuri-, maisema-, matkailu- ja ympäristökohteita. Hanke toimii yhteistyössä paikallistoimijoiden ja kuntien kanssa.

Hankkeen toimenpiteet ovat seuraavat:

-kerätään eri lähteistä tietoa Aurajokialueen kohteista
-aktivoidaan paikallisia toimijoita tuottamaan/toimittamaanhaluamaansa aineistoa kartalle
-prosessoidaan kerättyä aineistoa yhdenmukaisiksi kokonaisuuksiksi
-täydennetään kerättyä aineistoa esimerkiksi valokuvaamalla ja kyselyillä
-muutetaan jo olemassa olevaa kartta-aineistoa digitaaliseen muotoon
-aineistojen luovuttajien kanssa tehdään sopimus käytöstä, mikäli materiaali ei ole muuten vapaasti käytettävissä tai itse tuotettua. Luovuttajat saavat antamansa aineiston takaisin maksutta myös sähköisessä muodossa
-muokataan aineisto paikkatietoaineistoksi
-julkaistaan materiaali Aurajokisäätiön nettisivuilla ja Lounaispaikka –karttapalvelussa (Lounaistieto)
-hankkeen aikana tuotetaan myös artikkeleita kohteista ja osa-alueista ja tarjotaan niitä samoin kuin       linkitysmahdollisuuksia aineistoon muille sivustoille

Yksi hankkeen keskeisistä tehtävistä on etsiä ja löytää kohteita ja tietosisältöjä julkaistavaksi. Esimerkkejä siitä, millaista aineistoa hankkeessa voidaan tuottaa:

-Aurajoen varrella on useita luontopolkuja, reitistöjä ja luontokohteita Liedosta Oripäähän, muun muassa Vanhalinnan Ystävänpolku, Nautelankosken luontopolku, Auran Hypöistenkosken polku, Pöytyän Riihikosken ja Kärilänmäen polut, Oripään Tuomistonsuon polku. Reitistöt kootaan kartalle oheistietoineen.
-Aurajokilaaksossa on useita kulttuuri- , luonto- ja maaseutumatkailukohteita. Kootaan kohteita ja oheistietoja niistä ja linkitetään kartalle.
-Paikallisyhdistyksillä voi olla esim. vanhoja valokuvia tai muuta perinneaineistoa, joita haluttaisiin julkaista ottaen tietysti huomioon tekijänoikeudet ja muut luvat. Hankkeen kautta yhdistyksillä tai muilla kotiseutuaktiiveilla on mahdollisuus maksutta saada aineistoaan esille.
-Aurajokisäätiö on tuottanut Aurajoen maisematiehen (Varkaantie) liittyvän selvityksen, jossa tien rakennettu ympäristö ja maisema käydään läpi. Kohteet ja niihin liittyvät maisema-alueet siirrettäisiin kartalle linkitettynä alkuperäiseen Tien Lumo-julkaisuun
-Eri toimijatahot ovat tehneet omia tutkimuksiaan ja selvityksiään Aurajoki-kohteisiin liittyen. Kootaan näitä ja linkitetään kartalle.

Loppukäyttäjät voivat hyödyntää aineistoja maksutta verkkosivujen kautta. Palvelun käyttäminen pyritään tekemään mahdollisimman selkeäksi ja itseohjautuvaksi. Hankkeen aikana tiedotetaan valmistuneiden aineistojen käyttömahdollisuuksista.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2017-31.8.2018. Työhön on myönnetty maaseuturahaston Leader-rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Varsin Hyvä ry:n ja Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:n kautta. Lisätietoja hankkeesta Sinikka Paulin, 044 2415 710, s-posti sinikka.paulin@aurajoki.net.