Aurajokisäätiö

Aurajokilaakso on kansallismaisema ja yksi Suomen vanhimmista kulttuurimaisemista. Aurajoki saa alkunsa Oripäänkankaan soraharjun lähteistä ja matkaa Oripään, Pöytyän, Auran, Liedon ja Kaarinan kautta 70 kilometrin matkan Turkuun ja Saaristomereen. Joki alkaa kapeana purona ja mutkittelee syvällä uomassaan savisameana peltoaukeiden ja kylien halki. Vanhimmat pellot ovat olleet viljelyksessä jo rautakaudelta saakka, jolloin osa kylämäistäkin on saanut asutuksensa.

Aurajoki ei mahtaile vesimäärällään – välillä vedestä on pulaakin. Joella on muunlainen erityisasema. Joen tuntumaan pystyttivät ensimmäiset pyyntikansat asumuksensa, jokea pitkin levittäytyi asutus ja varhainen maanviljelys sisämaahan, jokisuussa sai alkunsa sivistyselämä sekä varhainen jokea kulkuväylänä ja käyttövoimana hyödyntänyt teollisuus.

Aurajokeen ja jokilaaksoon on tallentunut ihmisen ja luonnon vuosituhantinen vuoropuhelu. Asutusjatkumo näkyy vanhoissa pelloissa, teissä, rakennuksissa ja muinaisjäännöksissä.

Aina tuota rinnakkaiseloa ei ole leimannut luonnon kunnioitus. Hyljeksitty ja pahasti likaantumaan päässyt Aurajoki elää nyt nousuaan. Historiallisesta arvostaan tietoinen joki on saanut uusia merkityksiä kohtaamispaikkana, virkistysalueena ja tapahtuma-areenana. Ihmiset ovat löytämässä joen uudelleen.

Aurajokisäätiön ovat perustaneet vuonna 1993 jokivarren kunnat ja kaupungit (Oripää, Pöytyä, Aura, Lieto, Kaarina, Turku), MTK-Varsinais-Suomi sekä Lounais-Suomen Kalastusalue.

Aurajokisäätiön toiminnan tavoitteena on ekologisesti terve sekä maisemallisesti ja virkistyksellisesti arvokas Aurajoki. Säätiön toiminta-ajatuksena on työskennellä monialaisesti muiden toimijoiden kanssa joen ja jokilaakson hyväksi. Säätiö haluaa edistää Aurajoen kulttuurimaiseman suojelua ja hoitoa, jokeen liittyvää tutkimustoimintaa, veden laadun parantamiseen tähtääviä toimia, joen kala- ja raputaloutta, virkistyskäyttöä sekä perinteisiä jokivarren elinkeinoja. Tavoitteeseensa säätiö pyrkii yhteistyön, hanketoiminnan ja tiedottamisen kautta.

Aurajokisäätiön toimitilat sijaitsevat Turun Halistenkosken kupeessa vanhassa Myllärintalossa, jossa säätiö muun toimintansa ohessa ylläpitää Aurajoen opastuskeskusta yhdessä Turun Kaupunkiympäristötoimiala/ympäristönsuojelu kanssa. Säätiö hoitaa myös vastarannalla sijaitsevaa Turun vesilaitosmuseota yhteistyössä Turun Vesihuolto Oy:n kanssa.